แผนงาน/โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนผู้อ่านข่าวนี้    11568  คน   พิมพ์ข่าวนี้

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                                         ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓

                             ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการอบรมผู้นำเพื่อเป็นพิธีกรทางศาสนา

๗,๓๐๐

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

๒.๑  โครงการเข้าค่ายพุทธธรม พุทธบุตร

๒.๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม

 

๓๗๑,๒๐๐

๒๘,๕๔๐

 

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

P

P

โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๖,๖๔๐

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๑๕,๐๐๐

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสาระต่างๆ

งบกลาง

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

P

โครงการสอนซ่อมเสริมเติมเต็มทุกระดับชั้นเรียน

๓,๖๐๐

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสืบสานวัฒนธรรมตำนานกระบี่

๒,๗๐๐

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

งบกลาง

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์หลังอาคาร ๓

๖๖,๗๒๘

ครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

 

รวม

๑๕๙,๔๔๘

 

 

 

 


 

จากคุณ admin เมื่อวันที่ 8/8/2550 20:44:32   
|
 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
Tel. 075-611181 Fax 075-612741
email : ammart@ammart.ac.th

admin