นางอรัญญา  เปาะทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางมนพร   พรหมจันทร์ นางศิริลักษณ์   เทพดารักษ์ นางเพ็ญศรี  เสนปาน นางสาวจันทน์ธร   เอียดเอื้อ
   
นางสาวปรารถนา  แก้วเวียง นายกวีวัฒน์     เจริญหิรัญกฤตย์ นายอนันวิทย ทองหวาน นายอนุสรณ์  ศรีสุขใส
     
นางขวัญใจ   เกลี้ยงประดิษฐ์ นางวิไล  พันธ์คำ นายสนชัย  ช่างทอง นางสาวพิมพ์ประภาภรณ์  คงแก้ว