Main Menu  

   
นางอรัญญา  เปาะทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางขวัญใจ   เกลี้ยงประดิษฐ์ นายกวีวัฒน์     เจริญหิรัญกฤตย์ นางเพ็ญศรี  เสนปาน
     
นางสาวจันทน์ธร   เอียดเอื้อ  นายนพเก้า   ประทีป ณ ถลาง นางวิไล  พันธ์คำ
     
นายสนชัย  ช่างทอง  นางสาวพิมพ์ประภาภรณ์  คงแก้ว    
     
     
     
     

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER