นางอรัญญา  เปาะทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางขวัญใจ   เกลี้ยงประดิษฐ์ นางศิริลักษณ์   เทพดารักษ์ นางเพ็ญศรี  เสนปาน นางสาวจันทน์ธร   เอียดเอื้อ
     
นายสนชัย  ช่างทอง นายกวีวัฒน์     เจริญหิรัญกฤตย์ นางวิไล  พันธ์คำ นางสาวพิมพ์ประภาภรณ์  คงแก้ว