นายอภิชาต ล่องลอย  หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางบัณฑิตา    แจ้งจบ นางพรรณิภา  ธนะเจริญธรรม นางวรรณา   ศรีนวลละออง นางสาวอรพินท์  ทองปานดี
นางปิ่นอนงค์  บุญประกอบ นางสาววิลาวรรณ   ศรีคุ้ย นางโอปอล์    วงศ์สวัสดิ์ นางสาวจันทกานต์    เกลี้ยงประดิษฐ์
 
นางสาวทัศนีย์    เสนาะกลิ่น นางสาวสบันงา เยี่ยงกุลเชาว์ นายบดินทร์   บัวเกตุ