Main Menu  

   
 
 
 
พระครูสมุห์โชคอนุชิต  สนฺติกโร พระปลัดสุทา  สิริเมโธ   
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
     
     
  นางอาภร   จันทร์ปาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
     
 
นางสำนวน   พวงจันทร์ นายวรสิทธิ์    พิมพ์บุญมา นางพิชญ์นรี    อุปลา
นางสาวมะลิวรรณ   พรหมชาติ นางสาวกนกรัตน์  ลูกเล็ก นายไพโรจน์   ตั้นสุย
นางนุชระพี   บุญสิทธิ์ นายจักริน   ศรีจันทร์ นายเอกจิตร   กิ่งชุม
 
นางสาวไพลิน    ฮุ่ยสกุล นางสาวอิทยา พลจรัส นายอัษฎาวุธ   นาคสุข
     
     
นางสุพัตรา  สายไพศรี   นายธีรยุทธ  ทองโอ่  นางสาวเพียงดาว  พงศาวสีกุล 
     
     
 นางสาวอารยา  อนุรักษ์ นางสาวพิมพ์จิรา  ทองสีนวล  นายปรัชญา  อ่อนหวาน 
     
   
 นางสาวขวัญจิรา   สืบสายทอง นายสมศักดิ์  หวังเส็น   
     
     
     

 

 
 
 
 
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER