นางอาภร   จันทร์ปาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
นายธีรยุทธ  ทองโอ่ นางนพวรรณ    มะศิริ นางพิชญ์นรี    สพานทอง นางสำนวน   พวงจันทร์
นางสาวมะลิวรรณ   พรหมชาติ นายวรสิทธิ์    พิมพ์บุญมา นายไพโรจน์   ตั้นสุย นายอัษฎาวุธ   นาคสุข
นางนุชระพี   บุญสิทธิ์ นายจักริน   ศรีจันทร์ นายเอกจิตร   กิ่งชุม นางนีรชา   ทับเที่ยง
 
นางสาวไพลิน    ฮุ่ยสกุล นางสาวอิทยา พลจรัส นางสาวเพียงดาว  พงศาวสีกุล นางสาวขวัญจิรา   สืบสายทอง
       
นางสาวสุพัตรา  โทจอม