Main Menu  

   
 

นางอาภร   จันทร์ปาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
นางสำนวน   พวงจันทร์ นางสาวขวัญจิรา   สืบสายทอง นางพิชญ์นรี    สพานทอง
นางสาวมะลิวรรณ   พรหมชาติ นายวรสิทธิ์    พิมพ์บุญมา นายไพโรจน์   ตั้นสุย
นางนุชระพี   บุญสิทธิ์ นายจักริน   ศรีจันทร์ นายเอกจิตร   กิ่งชุม
 
นางสาวไพลิน    ฮุ่ยสกุล นางสาวอิทยา พลจรัส นายอัษฎาวุธ   นาคสุข
     
นางสาวสุพัตรา  โทจอม นายธีรยุทธ  ทองโอ่  นางสาวเพียงดาว  พงศาวสีกุล 
     
     
     

 

 
 
 
 
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER