นางอาภร   จันทร์ปาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสายพิน   ศรีสุขใส นางนพวรรณ    มะศิริ นางพิชญ์นรี    สพานทอง นางสำนวน   พวงจันทร์
นางสาวมะลิวรรณ   พรหมชาติ นายวรสิทธิ์    พิมพ์บุญมา นายไพโรจน์   ตั้นสุย นายอัษฎาวุธ   นาคสุข
นางนุชระพี   บุญสิทธิ์ นายจักริน   ศรีจันทร์ นางวรรณวิไล   เอ่งฉ้วน นางนีรชา   ทับเที่ยง
นางสาวไพลิน    ฮุ่ยสกุล นายจำนงค์   ลูกใบ นางสาวโยธกา   บุญมา นางสาวขวัญจิรา   สืบสายทอง
   
นายเอกจิตร   กิ่งชุม นางสาวอิทยา พลจรัส นายธีรยุทธ  ทองโอ่ นางสาวเพียงดาว  พงศาวสีกุล
นางสาวสุพัตรา  โทจอม