นายพิชัย ชายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ นายประพันธ์   ศรีประเสริฐ นายสัญญา   อนุวัฒน์ นายวีรวิชญ์  อนันต์ธนสิน
นายพิสิษฐ์   เจริญแสง นายวันฉัตร อัครสุวรรณกุล นางสาวมนต์ตรา  ไกรนรา นางอมราภรณ์   นวลอ่อน
นางสาวรัชดาพร   ไพศาลสถาน นางสุภัตรา   สงสังข์ นางศุภณิต ธารธารารักษ์ นางรัตน์ติกาญ  มธุรส
นางสาวหัทยา  จันทรมุณี นางสาวชารีญา   ชูเมือง นางสาวนพพร   จินตานนท์ นางสาวจิรวรรณ   สมันกิจ
นายทรงพล   หมั่นประสงค์ นายธวัชชัย   นาคช่วย นางสาวเพ็ญแข   ไหมแก้ว นางศิริขวัญ   หนูพุทธิ
 
นางสาวอมรรัตน์   ชมญาติ นางสาวนวรัตน์  ริยาพันธ์ นางสาวปิยรัตน์  บุญเรือง