นางพรพรรษ์    สิริภูวดล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสกาวรัตน์    ยศตันติ นายวุฒิพันธุ์  งานดี นางเรวดี   เด่นวัฒนา นางสาวฐปะนีย์     กี่บุตร
นางอรุณลักษณ์    ว่องไวทวีวงศ์ นางดวงพร    บูรณชัย
 นางราณี   สะอา
นางสาวเพาพักตรา    กาธรรมณี
 
นางสาวอริสรา    ใจเที่ยง นางหยาดชล    เพชรลูก นางประภาพันธ์    ทองไซร้ นางสาวสาเหร๊าะ  เดชอรัญ
   
นางสาวทวิษญาณ์    ชมภูพวง นางสาวสิริมา    พงษ์ศิริกุล นางสาววิลาวรรณ  อินทรสาม