Main Menu  

   

 

นางพรพรรษ์    สิริภูวดล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสกาวรัตน์    ยศตันติ นางหยาดชล    เพชรลูก นางสาวเพาพักตรา    กาธรรมณี
นางสาวอริสรา    ใจเที่ยง นางสาววิลาวรรณ  อินทรสาม
 นางราณี   สะอา
 
นางทวิษญาณ์   เชื้อบ้านเกาะ  นางสาวสิริมา    พงษ์ศิริกุล นางสิรินพร   จิ้วบุญชู
     
นางสาวพรรษชล   รักษ์วงศ์ นางสาวกมลวรรณ   ฐานะกาญจน์ นางสุรีรัตน์     หลานสัน
     
นายวุฒิพันธุ์   งานดี นายอรรถพล   ศิริมนูญ นายปุญชรัสมิ์  บรรณบวร  
     
 นางสาววิรัลยุพา   คงภักดี  นางสาวภัชสรา เห็นพร้อม   นางสาวสาเหร๊าะ  เดชอรัญ  

 

 
   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER