นางสาวสารภี  กิตติธรกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปิยธิดา  แก้วสำราญ นางสาวจันทกานต์    เพชรเครือ นางสาวอรสา   ชูสกุลตันติวงศ์ นายทัตเทพ    อ่อนเกตุพล
       
นางสาวรสิกกานต์  กุลชุมภู นางสาวชนานุช  สงแก้ว นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์  เจ๊ะเล๊าะ