ดร.ไพสาร   บุญประกอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
นางกมลทิพย์   พาสาลี นางสาวปิยพร ชูเทพ นางสาวชลธิชา  แก้วรักษ์ นางมาริษา  ไหวพริบ
   
นางพิไล เพชรเครือ น.ส.กานต์ชนกชนน์  สุนทร นางจิราภรณ์   ณ นคร นางศิริลักษณ์   ช่วยค้ำ
 
นางรอฮานิง   นิติวงศ์สกุล นางอรพรรณ   พงศ์ภัทรภัค นางนฤพร   สมัครแก้ว นางสาวสุภาพร  กิ่งเล็ก
   
นางสาวกรองแก้ว   ชูสกล นางสุภาภรณ์   ศรีจันทร์    
นางสาวธิดารัตน์  พรุเตย