ดร.ไพสาร   บุญประกอบ  หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
นางกมลทิพย์   พาสาลี นางสุดารัตน์   เจริญพานิช นางสาวชลธิชา  แก้วรักษ์ นางมาริษา  ไหวพริบ
   
นางพิไล เพชรเครือ น.ส.กานต์ชนกชนน์  สุนทร นางจิราภรณ์   ณ นคร นางศิริลักษณ์   ช่วยค้ำ
นางรอฮานิง   นิติวงศ์สกุล นางอรพรรณ   พงศ์ภัทรภัค นางนฤพร   สมัครแก้ว นายเอกวัฒน์   พวงเพชร
   
นางสาวกรองแก้ว   ชูสกล นางสุภาภรณ์   ศรีจันทร์ นางสาวปิยพร ชูเทพ นางสาวสุภาพร  กิ่งเล็ก
นางสาวธิดารัตน์  พรุเตย