นายเกียรติศักดิ์    บัวเพชร  หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายพัน   สอาดเอี่ยม นายสุวิทย์   ทศวิชิต นายจำเริญ   เพ็ชรช่วย นางวรรณศิริ   ซาเหลา
นางสุภางค์   เอ่งฉ้วน นางศรีประภา    รัตนมณี นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช นายวรวุฒิ   ดาษทอง
นายทัศน์เทพ ระสิตานนท์