นายจำเริญ   เพ็ชรช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายพัน   สอาดเอี่ยม นายสุวิทย์   ทศวิชิต นางศรีประภา    รัตนมณี นางวรรณศิริ   ซาเหลา
 
นางสุภางค์   เอ่งฉ้วน  นายทัศน์เทพ ระสิตานนท์ นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช นายวรวุฒิ   ดาษทอง