นายพรชัย ซาเหลา  หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนตรี   พาสาลี นายรักชาย   สุวรรณวิหค นายสุระศักดิ์   มธุรส
 
นางปัญชลิกา    ปันเจริญ นายนฤเบศ   เชื้อบ้านเกาะ นางสาวรัชนีกร  กรเจริญพรพงศ์
     
 นายสุนนัต์  เจ๊ะเลาะ หทัยพันธ์  อินทร์จันทร์    
     
     
     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
นายจำรัส บัวเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER