นายพรชัย ซาเหลา  หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนตรี   พาสาลี นายรักชาย   สุวรรณวิหค นายสุระศักดิ์   มธุรส นางปัญชลิกา    ปันเจริญ
 
นายนฤเบศ   เชื้อบ้านเกาะ นางสาวรัชนีกร  กรเจริญพรพงศ์ นางสาวรัตนมน  ทรงศรี