นายศุภวัฒน์     ทองแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา นายสมเกียรติ์   สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริรัตน์   ผิวผ่อง
     
นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์ นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ