Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  33,885,500  บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER