Print
Hits: 377

ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลได้ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย) ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น    บัดนี้  โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย)

ผลการคัดเลือก

ชื่อ - สกุล

ลำดับผู้สมัครที่

ลำดับที่ ๑

นางสาวเมวิกา    ช่วยบำรุง

๐๓

 

 

สำรองตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย)

ผลการคัดเลือก

ชื่อ - สกุล

ลำดับผู้สมัครที่

ลำดับที่ ๒

นางสาววนิดา  ทองสีนุช

๐๒

 

หมายเหตุ

    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวในพุธ  ที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๓๐  น.

    ณ สำนักงานธุรการ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร  ๒   และยื่นเอกสารรายงานตัว ดังนี้

 

          หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

          ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง                             จำนวน        ๔   ฉบับ

          ๒. ใบรับรองวุฒิพร้อมสำเนา                                                   จำนวน        ๓   ฉบับ

          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน        ๔   ฉบับ

          ๔. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย                                        จำนวน        ๓   ฉบับ

          ๕. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว                                               จำนวน        ๓    รูป

          ๖.  สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน (ไม่ต่ำกว่าระดับ ๕)            จำนวน        ๓   ฉบับ