Main Menu  

   

ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศส(เจ้าของภาษา) และ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย) ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น                                             

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่า   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศส(เจ้าของภาษา)

วัน / เวลา

ภาคทดสอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

สอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง

(สอบปฏิบัติการสอน)

ห้องฝรั่งเศส (ห้อง๙๔๓)

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

สอบสัมภาษณ์

ห้องฝรั่งเศส (ห้อง๙๔๓)

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย)

วัน / เวลา

ภาคทดสอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น.

สอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง

(สอบปฏิบัติการสอน)

ห้องภาษาจีน (ห้อง ๙๔๒)

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น.

สอบสัมภาษณ์

ห้องภาษาจีน (ห้อง ๙๔๒)

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศส(เจ้าของภาษา)

 บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศส(เจ้าของภาษา) ลงวันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๑

Miss  Nkenwovng Ndjitsa A Yasmine

 

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย)

บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน(คนไทย) ลงวันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๑

นายพชวีร์  จันทวี

 

๐๒

นางสาววนิดา  ทองสีนุช

 

๐๓

นางสาวเมวิกา  ช่วยบำรุง

 

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER