Print
Hits: 577

 

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

**************

              ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งได้ประกาศผลและให้ผู้สอบคัดเลือกได้มอบตัวแล้วนั้น  ผลปรากฏว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนขอสละสิทธิ์เข้าเรียน จำนวน3 ราย   จึงประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม  รายละเอียดดังนี้

                      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ม.4

                        ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 19 - 21)  รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง และมอบตัวเข้าเรียน ในวันอังคาร ที่  9  เมษายน  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวในห้วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไปมาแทน