Main Menu  

   

 

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม แผนภาษาเกาหลี และแผนกีฬา)

**************

              ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้ประกาศผลและให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่  6  เมษายน  2562  นั้น  จึงประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมสำหรับแผนการเรียนภาษาเกาหลี และแผนกีฬา  รายละเอียดดังนี้

                    ประกาศเรียกเพิ่มเติม

              ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง  ในวันจันทร์ ที่  8  เมษายน 2562  วลา 13.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น แต่งกายชุดเคร่ื่องแบบนักเรียน)  หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในห้วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER