Main Menu  

   

ประกาศการจัดห้องเรียน คณะสี และห้องมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

***************

              ตามที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และให้ผู้สอบคัดเลือกได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการจัดห้องเรียนได้ดำเนินการจัดห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศห้องเรียน คณะสี และห้องสำหรับมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                   รายชื่อห้องเรียน คณะสี และห้องมอบตัว

             ***หมายเหตุ สำหรับห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4/8 สังกัดคณะสีชมพู และห้องเรียนพิเศษ IEP ห้อง ม.4/9 สังกัดคณะสีเขียว 

              ทั้งนี้ ในวันมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

                     1.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม เข้าแถวพร้อมกันในเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 108 ปี ตามห้องเรียนที่ประกาศนี้ (ไม่ต้องเรียงลำดับที่)

                     2.  ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนจะต้องเป็นผู้ปกครองตัวจริง (พ่อ/แม่/ผู้ปกครองโดยแท้จริง/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีหนังสือมอบอำนาจตามกฏหมายและปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนสมบูรณ์) 

                     3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน (ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้หน้าซองเอกสารที่ให้ในวันยืนยันสิทธิ์) ฉบับสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากมีเอกสารในบางรายการไม่สามารถนำมาได้ในวันมอบตัวให้ติดต่อประสานกับคุณครูผู้รับมอบตัว หรือคณะกรรมการกลางรับมอบตัว (ยกเว้น ปพ.1 ซึ่งต้องมีฉบับจริงแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันรับมอบตัว)

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER