Main Menu  

   

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ลงวันที่     ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

        

  • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาฝรั่งเศส (ทักษะการฟัง – พูด) จำนวน ๑ อัตรา    (อัตราเงินเดือน ๓๑,๑๖๗ บาท)                       
  • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา  (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

 

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศสและครูอัตราจ้างภาษาจีน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒        ถึงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER