Main Menu  

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องทั่วไป)

******************

                       ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ และเลขที่นั่งสอบ  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษา 4  ประจำปีการศึกษา  2562  รายละเอียดดังนี้ (กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

                        ประกาศและตารางสอบ

                        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1

                        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.4

หมายเหตุ  นักเรียนเข้าแถวตามห้องสอบของตนเองพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อฟังคำชี้แจง

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER