Main Menu  

   

ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 และสอบภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนแต่ละประเภทได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล      ประเภทความสามารถพิเศษ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขประจำตัวผู้สอบ

ประเภท

หมายเหตุ

1

เด็กชายปิยสิทธิ์  อินทร์แก้ว

31021

กีฬาฟุตบอล

 

2

เด็กชายธนภัทร  บวร

31020

กีฬาฟุตบอล

 

3

เด็กชายอาฟันดีร์  กะแต

31009

กีฬาฟุตบอล

 

4

เด็กชายณัษฐพงษ์  ฐิติเจริญวงศ์

31014

กีฬาเทควันโด

 

5

เด็กชายพงค์เจริญ  อินทรวิเชียร

31015

กีฬาเทควันโด

 

6

เด็กชายรัชชานนท์  นาคฤทธิ์

31012

ดนตรีไทย

 

7

เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ

31016

ดนตรีไทย

 

8

เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี

31024

ดนตรีไทย

 

9

เด็กหญิงกวิสรา  เสือพล

31025

ดนตรีไทย

 

10

เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง

31001

นาฏศิลป์

 

11

เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก

31003

นาฏศิลป์

 

12

เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์

31004

นาฏศิลป์

 

13

เด็กหญิงอภิสรา  นพวงศ์

31018

นาฏศิลป์

 

14

เด็กหญิงพลอยลดา  ไกรรักษ์

31023

นาฏศิลป์

 

15

เด็กหญิงปิยธิดา  แก้ววิมลรัตน์

31026

นาฏศิลป์

 

                   ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน        

ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2562

 

หมายเหตุ       

  1. นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
  2. นักเรียนทุกคนทั้งที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

ขอให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงต่อกรรมการรับรายงานตัว             

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER