Main Menu  

   

 

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

**************

              ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และห้องเรียน English Programme   ซึ่งได้ประกาศผลและให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มามอบตัวในวันพุธ ที่  20  มีนาคม  2562  นั้น  ผลปรากฏว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนไม่มามอบตัว จำนวน  4  ราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนไม่มามอบตัว จำนวน 1 ราย และห้องเรียน English Programme มีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน  1 ราย  จึงประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม  รายละเอียดดังนี้

                    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ม.1          ประกาศหน้าที่ 1 ประกาศหน้าที่ 2

                    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ม.4          ประกาศหน้าที่ 1 ประกาศหน้าที่ 2

                    ห้องเรียน  English Programme             ประกาศหน้าที่ 1   ประกาศหน้าที่ 2 

              ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สำรองลำดับที่ 36 - 39) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 18)  รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง และมอบตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่  21  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และห้องเรียน English Programme (สำรองลำดับที่ 40 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง และมอบตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่  21  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ สำนักงานโครงการ EP อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น แต่งกายชุดเคร่ื่องแบบนักเรียน)  หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวในห้วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไปมาแทน

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER