Main Menu  

   

ผลการพิจารณานักเรียนระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม)

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

****************

              จากที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) บัดนี้ คณะกรรมพิจารณาโควตาได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นความประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการพิจารณารายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ

                      ประกาศผลโควตาศึกษาต่อชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2562         **** กรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดถี่ถ้วน**** 

              ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาทุกคน มารายงานตัวและรับทราบสิทธิ์ด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หากพ้นห้วงเวลาดังกล่าวและไม่มารายงานตัวด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

              *** นักเรียนที่ได้โควตาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะต้องมาทำการสอบเพื่อจัดห้องเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 หากไม่มาทำการสอบการจัดห้องเรียนจะให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดห้องเรียนต่อไป

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER