ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

**************

              ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และห้องเรียน English Programme   ซึ่งได้ประกาศผลและให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มามอบตัวในวันเสาร์ ที่  16  มีนาคม  2562  นั้น  ผลปรากฏว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน   16   ราย และห้องเรียน English Programme มีนักเรียนไม่มามอบตัวจำนวน  12 ราย  จึงประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม  รายละเอียดดังนี้

                    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          ประกาศหน้าที่ 1 ประกาศหน้าที่ 2

                    ห้องเรียน  English Programme             ประกาศหน้าที่ 1   ประกาศหน้าที่ 2 

              ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำรองลำดับที่ 14 - 29)  รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง และมอบตัวเข้าเรียน ในวันที่  19  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และห้องเรียน English Programme (สำรองลำดับที่ 24 - 35)  รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเอง และมอบตัวเข้าเรียน ในวันที่  19  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ สำนักงานโครงการ EP อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น แต่งกายชุดเคร่ื่องแบบนักเรียน)  หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวในห้วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไปมาแทน

   
นายจำรัส บัวเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER