Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. จำนวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวมจำนวนนักเรียน 450 คน
  2. ประเภทที่รับ โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท

2.1 ประเภทโควตา (นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม)                        จำนวน  360  คน

2.2 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป                                       จำนวน  75  คน        

2.3 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                                             จำนวน  15  คน  

หมายเหตุ    หากจำนวนนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มจำนวนที่รับสมัคร ทางโรงเรียนขอสงวนจำนวนดังกล่าวไว้สำหรับนักเรียนกลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไป

 

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว

จำหน่ายระเบียบการ                วันที่ 18 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ สำนักงานธุรการ อาคารอำนวยการ  (งดจำหน่ายวันที่ 24 มีนาคม 2562)

รับสมัคร                               วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE  (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                        วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ประกาศผลและรายงานตัว        วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น.    ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 96 ปี (อาคาร 5 ชั้น 2)

มอบตัว                               วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.    ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

รายละเอียดการับสมัครทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER