Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 9 ห้องๆ ละ 45 คน รวม 405 คน  โดยจำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                          จำนวน  225  คน
  2. สอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ทั่วไป)           จำนวน  150  คน
  3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)                            จำนวน  15  คน
  4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)                                         จำนวน  15  คน

หมายเหตุ    หากจำนวนนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มจำนวนที่รับสมัคร ทางโรงเรียนขอสงวนจำนวนดังกล่าวไว้สำหรับนักเรียนกลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไป

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว

จำหน่ายระเบียบการ                วันที่ 18 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานธุรการ อาคารอำนวยการ

(งดจำหน่ายวันที่ 24 มีนาคม 2562)

รับสมัคร                             วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมอำมาตย์ฯ 96 ปี (อาคาร 5 ชั้น 2)  (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                        วันที่ 30  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

วิชาที่สอบ                          สอบคัดเลือกทางวิชาการ ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 70 และผลการสอบ O-NET คิดเป็นร้อยละ 30

 

ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

มอบตัว                             วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER