Print
Hits: 901

 

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

**************

              ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และห้องเรียน English Programme   ซึ่งได้ประกาศผลและให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันพุธ ที่  13  มีนาคม  2562  นั้น  ผลปรากฏว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนไม่มารายงานตัวจำนวน   13   ราย และห้องเรียน English Programme  มีนักเรียนไม่มารายงานตัวจำนวน   23 ราย  จึงประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม  รายละเอียดดังนี้

                     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                    ห้องเรียน English Programme

              ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สำรองลำดับที่ 1 - 13) และห้องเรียน English Programme (สำรองลำดับที่ 1 - 23) มา รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเองใน  วันที่  15  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  To Be Number One  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น แต่งกายชุดเคร่ื่องแบบนักเรียน)  หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในห้วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไปมาแทน