Print
Hits: 749

 

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

**************

               ตามที่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และห้องเรียน Intensive English Programme   บัดนี้ การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก  รายละเอียดดังนี้

                     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                    ห้องเรียน Intensive English Programme

              ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ลำดับที่ 1 - 30) และห้องเรียน Intensive English Programme แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ลำดับที่ 1 - 5) และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (ลำดับที่ 1 - 5) มา รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยตนเองใน  วันที่  14  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  To Be Number One  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น แต่งกายชุดเคร่ื่องแบบนักเรียน)  หากไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในห้วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไปมาแทน