Print
Hits: 222

ด้วยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ 

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                             ๑.๑  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษฟัง-พูดโครงการNative Speaker Program (NP)                  จำนวน  ๑  อัตรา(อัตราเงินเดือน ๓๑,๓๕๐ บาท)

                   ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

                             ๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)                   

๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี

                             ๒.๓ เคยผ่านการอบรม TEFL (การสอนภาษาเป็นภาษาต่างประเทศ) (ถ้ามี)

                             ๒.๔ มีสัญชาติจากประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

                             ๒.๕ มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย

                             ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถ้าที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็น

ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

          ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

๓. เอกสารและหลักฐานการที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                             ๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนสาขาวิชา

ที่จะสมัครจำนวน๑ฉบับ

                             ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓.๓ สำเนา Passport จำนวน  ๑  ฉบับ

                             ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ID Card) จำนวน ๑ ฉบับ                                                         ๓.๕ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  พร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ

                             ๓.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเป็นต้น

พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัวชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                   ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้

                   วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล    อาคาร ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ เว้นวันหยุดราชการ

 

                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                             วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 

                   กำหนดการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

                              ๑. สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๕ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                             ๒. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานธุรการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                             ๓. กำหนดการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ งานธุรการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                             ๔. ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทำสัญญาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒