Print
Hits: 396

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 วันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม  2562  โดยสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.00 น.   ดังนี้   

     เวลา  08.30 น.                       -  นักเรียนเข้าห้องสอบประชุมชี้แจง

     เวลา  09.00 -  10.30 น.          -  สอบวิชาคณิตศาสตร์

     เวลา  10.30 - 11.30 น.           -  สอบวิชาภาษาอังกฤษ

     เวลา  11.30 – 12.30 น.           -  สอบวิชาวิทยาศาสตร์

     เวลา  08.30 น.                     -  นักเรียนเข้าห้องสอบประชุมชี้แจง

     เวลา  09.00 -  10.30 น.        -  สอบวิชาคณิตศาสตร์

     เวลา  10.30 - 11.30 น.         -  สอบวิชาภาษาอังกฤษ

     เวลา  11.30 – 12.30 น.        -  สอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ

การประกาศผลและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

              การประกาศผลการสอบและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562  เวลา
09.00
- 16.30 น.  ณ ห้อง  To be number one  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (นักเรียนต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น)

การมอบตัว

            วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 96 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ข้อปฏิบัติในการสอบ

 1. แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของตนเอง
 2. ไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัครไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจาก

ประธานสนามสอบ

 1. อุปกรณ์การสอบให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น
 2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้องสอบ
 3. อนุญาตให้นำนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้นเข้าห้องสอบได้
 4. หลังการสอบผ่านไป 20 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 5. อ่านและปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด หากทำผิดคำสั่งจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบ
 6. ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องก่อนหมดเวลาสอบแต่ละวิชา
 7. ผู้เข้าสอบที่ทุจริตจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและปรับตกทุกรายวิชา
 8. การประกาศผลสอบหากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน  

                       - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษตามลำดับ 

                       - แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามลำดับ

                      - หากคะแนนเท่ากันทุกประการจะพิจารณาจากลำดับที่การสมัคร

 9. กรณีที่นักเรียนสอบได้สละสิทธิ์หรือมารายงานตัวไม่ครบ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรองมาแทนตามลำดับ
 10. นักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลที่มอบตัวห้องเรียนพิเศษทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ประเภทโควตา และขอสงวนสิทธิ์ในการสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป หากตรวจพบจะถือเป็นโมฆะ
 11. นักเรียนที่มอบตัวห้องเรียนพิเศษเรียบร้อยแล้วหากสละสิทธิ์จะเรียกร้องเงินค่าลงทะเบียนหรือเงินสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดคืนไม่ได้
 12. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

************************************************

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ณ   สำนักงานวิชาการ อาคารอำนวยการ  ชั้น 2 

              โทรศัพท์  075 - 611181  ต่อ 119  หรือ  099 - 4066586