Print
Hits: 699

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  โดยสอบข้อเขียน ดังนี้

     เวลา  08.30 น.             - นักเรียนพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายและเข้าห้องสอบ

     เวลา  09.00 - 11.00 น. - สอบวิชาคณิตศาสตร์

     เวลา  11.00 -  12.00 น. - พัก

     เวลา  13.00 - 15.00 น. - สอบวิชาวิทยาศาสตร์

การประกาศผลและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

          การประกาศผลการสอบและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์  วันพุธที่  13  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ ห้อง  To be number one  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (นักเรียนต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น)

การมอบตัว

           วันเสาร์ที่  16  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 96 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ข้อปฏิบัติในการสอบ

 1.    แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของตนเอง
 2.    ไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัครไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจาก

ประธานสนามสอบ     

 1. อุปกรณ์การสอบให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น
 2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้องสอบ
 3. อนุญาตให้นำนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้นเข้าห้องสอบได้
 4. หลังการสอบผ่านไป 20 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 5. อ่านและปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด หากทำผิดคำสั่งจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบ
 6. ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องก่อนหมดเวลาสอบแต่ละวิชา
 7. ผู้เข้าสอบที่ทุจริตจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและปรับตกทุกรายวิชา
 8. การประกาศผลสอบหากนักเรียนมีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันทุกประการจะพิจารณาจากลำดับที่การสมัคร
 9. กรณีที่นักเรียนสอบได้สละสิทธิ์หรือมารายงานตัวไม่ครบ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ตามประกาศในบัญชีสำรองมาแทนตามลำดับ
 10. กรณีที่นักเรียนมอบตัวห้องเรียนพิเศษทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป หากตรวจพบจะถือเป็นโมฆะ
 11. นักเรียนที่มอบตัวห้องเรียนพิเศษเรียบร้อยแล้วหากสละสิทธิ์จะเรียกร้องเงินค่าลงทะเบียนหรือเงินสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดคืนไม่ได้
 12. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

              

 

***********************************************

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานวิชาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2  โทรศัพท์  075 - 611181  ต่อ 119  หรือ 099 - 4066586