Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกันสาดและเวทีอาคาร 108  ปี  ร่มเย็น   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,566,000  บาท   

 ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

   
นางสุดารัตน์  แก้วเก้า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER