Print
Hits: 261

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน

                    ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อสอบกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนปลายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา  2561  ใน  4  รายวิชา  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

                   ในการนี้  โรงเรียนจะนำคะแนนจากการสอบประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่  2/2561  คิดเป็นร้อยละ  20  และกำหนดสอบวันที่  6  มีนาคม  2562  เวลา  08.30-16.30 น. จึงขอให้ผู้ปกครองกวดขันดูแลให้นักเรียนทบทวนตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบและเข้าสอบ ตามวัน เวลา ที่กำหนดทุกคน 

ตารางสอบข้อสอบมาตรฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

วัน/เดือน/ปี

วิชา

เวลา

หมายเหตุ

6  มีนาคม  2562

คณิตศาสตร์

08.30-10.30 น.

*เวลา  07.45-08.20 น.

-นักเรียนทุกคนเข้าแถว

-พิธีการหน้าเสาธง

-รับฟังคำชี้แจงการสอบฯ            ณ อาคาร 108 ปี อำมาตย์ร่มเย็น

วิทยาศาสตร์

10.30-12.30 น.

ภาษาไทย

13.30-15.00 น.

ภาษาอังกฤษ

13.00-16.30 น.

                    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ