Main Menu  

   

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน

                    ด้วย  วันที่  23-26  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเป็นสนามสอบ GAT  PAT  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ของจังหวัดกระบี่ ดังนั้น  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนจึงหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา  1  วัน  เพื่อไม่ให้กระทบกับสนามสอบ และให้นักเรียนได้ทบทวนตำราเรียนเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่  2/2561  รายละเอียดตามตาราง

 

วัน เดือน ปี

ระดับชั้นที่สอบ

หมายเหตุ

26, 27  ก.พ.

  และ  1  มี.ค.

  2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1, 5

*วันที่  26  ก.พ.  2562      

- สอบภาคเช้า (08.30-12.00 น.)

*วันที่  27  ก.พ.  2562   

*วันที่  1  มี.ค.  2562 

- สอบเต็มวัน (08.30-16.00 น.)

28,  ก.พ. 

4,5 

มี.ค.  2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2, 3, 4 

และ  6

*วันที่  28  ก.พ.  2562

*วันที่  4  มี.ค.  2562 

- สอบเต็มวัน (08.30-16.00 น.)

*วันที่  5  มี.ค.  2562 

- สอบภาคเช้า (08.30-12.00 น.)

 

        ในการนี้  จึงขอให้ผู้ปกครองได้กวดขันดูแลให้นักเรียนทบทวนความรู้ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบดังกล่าวข้างต้น          

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER