Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างประเทศ  ณ  ประเทศมาเลเซีย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น   870,000  บาท

ผู้ยื่นขอเสนอ  ต้องยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  13  กุมภาพันธุ์  2562  ระหว่างเวลา  8.30-16.30

ดาวน์โหลดรายละเอียด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER