Print
Hits: 2304

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Student with special Needs) และเป็นทางเลือกตามความถนัด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจึงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดแนวทางการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 ห้อง ได้แก่
    1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE)

    2) ห้องเรียนพิเศษ English Program(EP)โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)

2. ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 ห้อง ได้แก่
    1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Programme of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE)
    2) ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(Intensive EnglishProgramme : IEP)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด

 

 หมายเหตุ :SMTE และ  IEP ติดต่อระเบียบการสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  11-27  กุมภาพันธ์  2562  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานวิชาการอาคารอำนวยการชั้น  2  โทรศัพท์  075-611181  ต่อ  119  หรือ   099- 4066586  

หมายเหตุ  :EP ติดต่อระเบียบการสมัครล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  11-27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30-16.30 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานห้องเรียนพิเศษ EP อาคาร  2  ชั้น  2  โทรศัพท์  075-620490, 075-611181  ต่อ  104  หรือ  081-8921424  หรือ  086-2816437