Main Menu  

   

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)

ประจำปีการศึกษา 2561

........................................................

           ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) ได้ประเมินความรู้ และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นั้น จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ดังนี้

                        - ประกาศและข้อควรปฏิบัติ (กรุณาอ่านให้ละเอียด)

                        - รายชื่อและห้องสอบ

            กำหนดการสอบ
                        - วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดังนี้

07.50 น. - ผู้สมัครสอบเข้าแถวพร้อมกันตามห้องสอบ ณ ลานอเนกประสงค์
08.30 น. - ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าห้องสอบ
09.00 น. - 09.50 น. - ภาษาไทย
09.50 น. - 11.10 น. - คณิตศาสตร์
11.10 น. - 12.00 น. - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13.00 น. - 14.00 น. - วิทยาศาสตร์
14.00 น. - 15.00 น. - ภาษาอังกฤษ

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER