Main Menu  

   

ด้วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดโครงการทดสอบประมวลความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถ และนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5 - ป.6) ทุกสังกัด
2. กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2561
3. วิธีการสมัคร
- รับสมัครเป็นรายโรงเรียน โดยโรงเรียนพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบลงในไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มดังแนบ และโรงเรียนต้องส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมชำระค่าสมัครสอบ ในระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานวิชาการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารธุรการ ชั้น 2 ในเวลาราชการ
4. ค่าสมัครสอบ
- คนละ 100 บาท
5. กำหนดการสอบ
- วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดังนี้
08.00 น. - ผู้สมัครสอบเข้าแถวพร้อมกันตามห้องสอบ ณ ลานอเนกประสงค์
08.30 น. - ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าห้องสอบ
09.00 น. - 09.50 น. - ภาษาไทย
09.50 น. - 11.10 น. - คณิตศาสตร์
11.10 น. - 12.00 น. - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13.00 น. - 14.00 น. - วิทยาศาสตร์
14.00 น. - 15.00 น. - ภาษาอังกฤษ

6. อุปกรณ์การสอบ
1. ดินสอ 2B
2. ปากกา
3. ยางลบ
7. การประกาศผล
- วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซด์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล http://www.ammart.ac.th และแจ้งผลการสอบผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
8. รับทุนการศึกษาพร้อมรับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
- โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทดสอบประมวลความรู้ฯ ดังนี้
1. นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1 - 5 (รวมทุกวิชา)
2. นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 - 5 (แยกรายวิชา)

รายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบจะประกาศก่อนสอบ ทางเว็บไซต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
http://www.ammart.ac.th และแจ้งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
2. นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
3. ในวันสอบให้นักเรียนเตรียมอาหารมาเอง

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER