Main Menu  

   

 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล  จัดงานราตรีประสานใจ  และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่น  แต่งกายในธีมสร้างสรรค์ประจำรุ่น  เพื่อคัดเลือกตัวแทนรุ่น เข้าประกวดขวัญใจ U.M. และกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มีของรางวัลมากมาย

ในวันอาทิตย์ที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER