Main Menu  

   

        ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER