Main Menu  

   

ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง  ครูชาวต่างชาติ บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า      

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ  จำนวน  ๑ ราย

               บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๑

MISS KERREN FAITH PADEN

-

  กำหนดการ วันเวลา และสถานที่สอบ

 ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง        ณ ห้อง ๒๒๑ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)          โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  ครูชาวต่างชาติ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔    เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง ๒๒๑  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER