Main Menu  

   

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  จัดกิจกรรมสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา  2563  ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกำหนดสอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจำปีการศึกษา  2563   ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดทั้งหมด

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER