Main Menu  

   

ตามประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ               

                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า      

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ  จำนวน  -  ราย

             บัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขที่ประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

-

-

- ไม่มีผู้สมัครสอบ -

 

 กำหนดการ วันเวลา และสถานที่สอบ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สอบคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง            ณ ห้อง ประสานใจ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)            โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง ประสานใจ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

 

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER