Main Menu  

   

จากมติที่ประชุมโครงการเดินวิ่งการกุศล “111 ปี อำมาตย์พานิชนุกูล”

ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกโครงการเดินวิ่งการกุศล “111 ปี อำมาตย์พานิชนุกูล” และขอให้ทางผู้ที่ได้สมัครโครงการติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูลได้ตั้งแต่วันที่      16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2564  ผ่านช่องทางดังนี้

  1. ติดต่อขอรับเงินด้วยตนเอง

พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ห้องทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ อาคาร 2 ห้องเกียรติยศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2564  ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

  1. ติดต่อขอรับเงิน โดยโอนผ่านธนาคาร

โดยให้ผู้ติดต่อขอรับ ส่งเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน(ให้ตรงกับที่ได้สมัครไว้) และเลขบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินคืน ผ่านช่องทาง  inbox  Facebook : สมาคมศิษย์เก่า อำมาตย์ เท่านั้น  ซึ่งกรณีโอนเงินคืนผ่านทางธนาคาร สมาคมฯ จะดำเนินการภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับแจ้งพร้อมหลักฐาน

***อนึ่ง หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดคืนเงินกิจกรรมดังกล่าวแล้วทางสมาคมจะประกาศรายชื่อผู้รับเงินคืน และผู้ที่ไม่ขอรับเงินคืนนั้น ทางสมาคมฯ จะขอถือให้เงินนั้นเป็นเงินที่ท่านได้บริจาคให้กับทางสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมต่อไป

***สมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูล ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สมัครร่วมโครงการเดินวิ่งการกุศล “111 ปี อำมาตย์พานิชนุกูล” และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากช่วงระยะเวลาเปิดรับสมัครและจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COvic-19  และ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และหวังเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไปอย่างเช่นที่ผ่านมา

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER