Main Menu  

   

      รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 33 หลักสูตร และ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 74 หลักสูตร เอกสารเพิ่มเติมดังนี

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER