Main Menu  

   

        โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ(ครุภัณฑ์วิชาการ)ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,489,020.00 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม 1

รายละเอียดเพิ่มเติม 2

รายละเอียดเพิ่มเติม 3

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER