Main Menu  

   

         เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมมาตรการตามเเนวปฏิรูป (กิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER