Main Menu  

   

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER