Main Menu  

   

ประกาศโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม1

รายละเอียดเพิ่มเติม2

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER