Main Menu  

   

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ออกแนวปฏิบัติในการขอสำเนาก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และสำเนาทะเบียนประวัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม 1

รายละเอียดเพิ่มเติม 2

รายละเอียดเพิ่มเติม 3

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER