Main Menu  

   

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านดนตรีสากล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  624,400  บาท

รายละเอียดทั้งหมด

   
นายสมศักดิ์  ณ  ถลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   

 

   

 

   
© ALLROUNDER